Ana Nikezić

Arhitektonski fakultet u Beogradu

Biografija

Ana Nikezić živi i radi u Beogradu. Doktor je nauka u oblasti arhitekture i urbanizma (2006).

Ima preko 19 godina iskustva u nastavi u oblasti Arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i preko 14 godina iskustva u radu na naučno-istraživačkim projektima u okviru iste institucije. Od 2010. godine učestuje kao član i mentor na izradi doktorskih teza.

Od 2015. godine je prodekan za poslediplomske studije.

Učestvovala je u pripremi i realizaciji više naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Ima preko 30 publikovanih radova u monografijama, časopisima i na savetovanjima međunarodnog značaja. Autor je knjige: Formati za urbani život – Porodična kuća u savremenom gradu i urednik i jedan od autora naučne monografije Prostori igre – Košutnjak: Projektovanje u svetlu klimatskih promenau izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Učestvovala je i bila nagrađivana na više urbanističko-arhitektonskih konkursa i izložbi u oblasti arhitekture. Svoja istraživanja i arhitektonske konkurse redovno izlaže na Salonu Arhitekture i na Salonu Pejzažne arhitekture.

Bila je član organizacionog i naučnog odbora na više nacionalnih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u velikom broju međunarodnih i nacionalnih radionica. Član je društva arhitekata Srbije od 2003. godine i član Inženjerske komore od 2004. godine. Posebno je interesuje povezivanje teoretske i praktične dimenzije projektovanja i arhitekture uopšte.

Neposredan rad sa studentima predstavlja posebno zadovoljstvo i priliku za sticanje novih iskustava i za produbljivanje sopstvenog znanja. Posebna akademska pažnja posvećena je temi odnosa između arhitekture i prirode, arhitekture i urbane kulture (način života), kao i temi društveno odgovornog arhitektonskog obrazovanja zasnovanog na interdisciplinarnom pristupu.